W tej części przedstawiono przykładowe analizy jakich wykonano dziesiątki. Kompleksowość, wiedza jak również przekaz uzyskany za pomocą wykorzystania najnowocześniejszych technik komputerowych, sprawiają, że zainteresowanie takim poziomem analiz ciągle rośnie.

 

 

wybrane

 • Ekspertyzy dla Prokuratury...
 • Obliczanie przebiegu i zasięgu fali wezbraniowej wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem zapory czołowej projektowanego suchego zbiornika ....
 • Opracowania określające: Zasięg Fali Wezbraniowej Powodziowej wywołany przerwaniem wałów rzeki Wisły..... Obiekt: Autostrada A1...
 • Ekspertyza dotycząca propozycji zmiany podstawowych parametrów reguły sterowania - zbiornika Solina,
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla łącznika autostrady na odcinku węzeł .... – część w międzywalu rzeki Dunajec...
 • Analiza położenia ziwerciadła wody w wyniku przepływu wód opadowych na odcinku rzeki Dunajec w km 112+000 do 118+000Operaty wodnoprawne
 • Wykonanie dokumentacji projektowej Regulacja Potoku Tyskiego, Obliczenia hydrauliczne
 •  Obliczenie światła mostów  na Skawince, Wiśniowej oraz Wieprzówce
 • Projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego
 • Operat wodno-prawny na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych, w tym...
 • Obliczenia wydatków urządzeń upustowo przelewowych zapory Nysa...
 • Obliczenia urządzeń dla modelu budowli wejściowej do kanału – zespół obiektów hydrotechnicznych Nysa...
 • Operat wodno – prawny na przebudowę mostu na potoku Wieprzówka w miejscowości ...
 • Analiza zagrożenia powodziowego dla ...
 • Wykonanie obliczeń hydrologicznych oraz analiz hydraulicznych dla Wariantowej koncepcji ochrony przed powodzią i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi...,
 • Wykonanie obliczeń do wykonania oceny technicznej obwałowań dla rzek San, Wisłoka, 
 • opracowywanie SIWZ dla zadań przeciwpowodziowych

i wiele innych

co nowego?

Podstawową informacją dla analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych ...

model ujęcia infiltracyjnego z możliwością transformacji zanieczyszczeń wskutek awarii...

..przykładem rozprzestrzenia się skutków awarii jest prezentacja izochron - czyli izolinii jednakowych czasów pojawienia się np.: czoła fali powodziowej

Bezprecedensowym w Polsce zastosowaniem najnowocześniejszych technik obliczeniowych jest wykorzystanie oprogramowania Flow3D w analizie i ocenie pracy obiektów hydrotechnicznych...

Obliczenia są wykonane narzędziem oferującym jednolite podejście do symulacji numerycznej mechaniki gleby i skał, struktur podziemnych oraz wykopów,....