Flow3D - nowe technologie

Bezprecedensowym w Polsce zastosowaniem najnowocześniejszych technik obliczeniowych jest wykorzystanie oprogramowania Flow3D w analizie i ocenie pracy obiektów hydrotechnicznych...

Stateczność obiektów

...takie założenie stanowi określenie ekstremalnych warunków pracy obwałowania zarówno w zakresie ciśnień jak również ich gradientów. Dla zapór ziemnych i obwałowań warunki eksploatacji rozumiane są jako maksymalne poziomy wód, Dz.U.2007.86.579, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków ...

Mapa zagrożenia

Informacją bazową analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych (TBD), zakupiona w GUGiK i opracowana w oparciu o : "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)

Wpływ awarii wału na autostradę

Czy w przypadku przerwania (awarii) wałów przeciwpowodziowych w rejonie przebiegu autostrady, zwierciadło wody powodziowej może spowodować zalanie realizowanej inwestycji ? Obowiązek sprawdzenia tego warunku nakłada między innymi Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 oraz Dz.U.07.86.579.......